Privacy Statement

Deze privacy verklaring is het laatst gewijzigd op: 08-10-2021
 

Beatles Forever is een handelsnaam van Rockadelic, gevestigd aan Bazuinlaan 5, 3438CP Nieuwegein. Rockadelic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

www.rockadelic.nl

Bazuinlaan 5

3438CP Nieuwegein

info@rockadelic.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rockadelic verwerkt de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt om je bestelling op www.beatlesforever.nl af te handelen.
 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch of via het opmerkingenveld bij een bestelling

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Geboortedatum (alleen verplicht op te geven als je kiest voor optie Achteraf Betalen)

– Telefoonnummer (alleen verplicht op te geven als je kiest voor optie Achteraf Betalen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rockadelic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rockadelic verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen e-mailen om je op de hoogte te houden van het verloop van je bestelling (bijv. het verstrekken van track & trace informatie)

– Om goederen bij je af te leveren

– Rockadelic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rockadelic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rockadelic) tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rockadelic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Wij bewaren je naam- en adresgegevens zolang als dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rockadelic verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rockadelic blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Als je betaalt via iDeal, Mistercash, Giropay, KBC, Belfius of ING homepay dan worden de volgende gegevens verwerkt door onze betaalprovider Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam)

Als je als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Je IP-adres;
 • Je internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, je voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, je adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door je werd afgenomen bij onze klant (Rockadelic);
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Mollie niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Mollie verzoekt je dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Mollie op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Mollie kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Mollie ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Mollie worden verwerkt.

Mocht je ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Mollie onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Mollie je contact op te nemen via info@mollie.com of +31 20 820 20 70. Mollie zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Mollie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor je persoonsgegevens werden verkregen.
 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Mollie, is een Responsible Disclosure Policy beschikbaar gesteld.
 

Mollie treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Mollie stelt zich op dit standpunt omdat Mollie als financiële instelling:

 • bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;
 • bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Mollie werden verkregen;
 • zelfstandig moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk Wetboek;
 • zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant en de consument.

De gegevensverwerking is door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126.


Achteraf betalen via Klarna

Om je de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen je persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en om deze betalingsmethoden voor je te kunnen toepassen. Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rockadelic gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rockadelic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rockadelic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rockadelic wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rockadelic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rockadelic